A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

Психологічна служба Вишневої МТГ


У своїй діяльності психологічна служба Вишнівської МТГ Бучанського району Київської області керується Конституцією України, Декларацією про права людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про психологічну службу системи освіти України», Етичним кодексом психолога та іншими нормативно-правовими актами.

Спеціалісти психологічної служби Вишнівської МТГ працюють над вирішенням актуальних питань та проблем сучасної освітянської галузі, створюють та забезпечують соціально-психологічні умови для розвитку особистості дитини та учня.

Практичні психологи і соціальні педагоги беруть участь у здійсненні освітньої роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я; проводять психолого-педагогічну діагностику готовності вихованців, учнів до навчання та сприяють їх адаптації до нових умов освітнього процесу, розробляють та впроваджують розвивальні, корекційні програми з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів; сприяють вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готують учнів до свідомого життя; здійснюють профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;проводять психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, формують психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультують з питань психології, її практичного використання в організації освітнього процесу.


Основними видами діяльності психолога в системі освіти є: просвітницька та психопрофілактична робота, психологічне консультування, психодіагностика та психокорекція.

Психолог закладу освіти обирає та поєднує конкретні види робіт, визначає які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

 

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

 • діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


МЕТОДИЧНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ВИШНЕВОЇ МТГ:

Підвищення професійної компетенції практичних психологів та соціальних педагогів з метою ефективного психологічного супроводу та соціально-педагогічніого патронажу всіх учасників  освітнього процесу

Провідна тема над якою працює професійна спільнота практичних психологів: «Оптимізація роботи практичних психологів щодо психологічного супроводу освітнього процесу в закладах освіти Вишневої МТГ».

    Завдання діяльності практичних психологів:

 • активізація діяльності практичних психологів щодо підвищення рівня професійної компетентності;
 • впровадження в роботу практичних психологів досягнень психології;
 • сприяння поширенню передового педагогічного досвіду в освітній процес;
 • пошук шляхів підвищення кваліфікації та професійної майстерності практичних психологів;

 Зміст роботи практичних психологів :

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації практичних психологів;
 • проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей практичних психологів;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
 • залучення практичних психологів до пошуково-дослідницької діяльності;

Завдання діяльності соціальних педагогів Вишневої МТГ:

 • активізація діяльності районного методичного об`єднання соціальних педагогів щодо підвищення рівня професійної компетентності;
 • впровадження в роботу соціальних педагогів досягнень соціальної педагогіки;
 • сприяння поширенню передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес;
 • пошук шляхів підвищення кваліфікації та професійної майстерності соціальних педагогів;

Зміст роботи соціальних педагогів:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації соціальних педагогів;
 • проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей соціальних педагогів;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
 • залучення соціальних педагогів до пошуково-дослідницької діяльності;

Вхід для адміністратора